link to Spam op Maori

Spam op Maori

Na so wat. Nu gifft dat Spam ok op Maori. Wat Spam is, dat is ja allgemeen bekannt. Dat sünd Nettbreven (E-Mail), de een nich hebben will un de meent, dat du Saken köpen schallst, de du nich...